ณ TK Park @ Central World

ทางโรงเรียนได้พานักเรียนชั้นอนุบาล 3 ไปทัศนศึกษา ณ TK Park @ Central World เพื่อนักเรียนจะได้รับ ความรู้ และได้ประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริง รวมถึงการนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในโครงการ เด็กๆ สนุกสนานกันมากเลยค่ะ 

1 ส.ค. 55-02 1 ส.ค. 55-01