กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2555

โรงเรียนสมบุญวิทย์ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เพื่อสดุดีเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ทุกปี และปลูกฝังให้นักเรียนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเพื่อส่งเสริมความกตัญญูกตเวที ต่อพ่อผู้มีพระคุณ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นของคุณพ่อและคุณลูกค่ะ…

4 ธ.ค. 55-02 4 ธ.ค. 55-01