กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556

โรงเรียนสมบุญวิทย์ได้ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติเพื่อสดุดีเฉลิมพระเกียรติ แด่พระองค์ทุกปี และปลูกฝังให้นักเรียนจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ และเพื่อส่งเสริมความกตัญญูกตเวที ต่อพ่อผู้มีพระคุณ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นของคุณพ่อและคุณลูกค่ะ…

4 ธ.ค. 56-01 4 ธ.ค. 56-02