หน่วยการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2556

เทอม 1 ( Term 1 )

สัปดาห์ที่:
Week:
วัน / เดือน / ปี:
Date:
บทเรียน:
Life experience:
วิทยาศาสตร์:
Science:
1 – 2 16 – 24 พ.ค. 56
16 – 24 May 13
โรงเรียนของเรา / Sombunwit Our school
วันวิสาขบูชา (24 พ.ค. 56) / Visakha Bucha Day
สิ่งแวดล้อม (สิ่งมีชีวิต) / Environment (Living Thing)
3 – 4 21 พ.ค.-7 มิ.ย. 56
21 May-7 June 13
ตัวฉัน / My self ประสาทสัมผัส / Senses
5 – 6 10 – 21 มิ.ย. 56
10-21 June 13
ครอบครัวของฉัน / My family วัสดุที่ใช้ในการสร้างบ้าน / Materials to build houses
7 – 8 24 มิ.ย.- 5 ก.ค. 56
24 June – 5 July 13
อาหารดีมีประโยชน์ / Nutritious food
พิธีไหว้ครู / Wai Kru Ceremony
อาหารหลัก 5 หมู่ / Piramid Food
9 – 10 8 – 19 ก.ค. 56
8 – 19 July 13
น้ำ – ฝน / Water for life วัฏจักรของน้ำ / Rain Cycle
วันอาสาฬหบูชา / วันเข้าพรรษา
Asanha Bucha Day / Buddhist Lent
ของแข็ง / ของเหลว
Solid and liquid
11 – 12 23 ก.ค.- 2 ส.ค. 56
23 July-2 Augest 13
สัตว์โลกน่ารัก / Animals ชีวิตสัตว์โลก / Animals
13 5 – 9 ส.ค. 56
5-9 August 13
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี / H.M.Queen’s Birthday
วันแม่ / Mother’s Day
ชีวิตสัตว์ (แม่ – ลูก) / Animals
Mother’s day * Break 1 Week (13 – 16 สิงหาคม 2556)*
14 – 15 19 – 30 ส.ค. 56
19-30 August 13
โครงการ/ Project โครงการ / Project
16 – 17 2 – 13 ก.ย. 56
2-13 September 13
โครงการ/ Project โครงการ / Project
18 – 19 16 – 27 ก.ย. 56
16-27 September 13
ทบทวน / Review
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 / Examination
Review

ประกอบอาหาร เทอม 1/2555 (Cooking Term 1/2011)

1. วันพุธที่ 5 มิ.ย. 56 (ของคาว) / Wednesday 5th June 2013 (Food)
2. วันอังคารที่ 16 ก.ค. 56 (ของหวาน) / Tuesday 16th June 2013 (Desserts)
3. วันพฤหัสบดีที่ 1 ส.ค. 56 (เครื่องดื่ม) / Thursday 1st August (Soft drink)

เทอม 2 ( Term 2 )

สัปดาห์ที่:
Week:
วัน / เดือน / ปี:
Date:
บทเรียน:
Life experience:
วิทยาศาสตร์:
Science:
1 – 2 4-15 พ.ย. 56
4-15 Nov. 13
การคมนาคม / Transportation
ประเพณีลอยกระทง / Loy Krathong Festival
การคมนาคมทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ / Types of transportation (Land/Water/Air)
การจม – การลอย / Sink and float
3 – 4 18-29 พ.ย. 56
18-29 Nov. 13
กลางวัน – กลางคืน / Day and Night time
วิทยาศาสตร์น่ารู้
การเกิดกลางวัน – กลางคืน
How daytime and night time appear?
5 – 6 2-13 ธ.ค. 56
2-13 Dec. 13
วันพ่อแห่งชาติ / King’s Birthday / Father’s Day
ทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน, หิน, ทราย) / Natural Sources (Soil, Rocks, Sand)
ฝนเทียม / Artificial Rain
ดิน, หิน, ทราย / Soil, Rocks, Sand
7 – 8 16-27 ธ.ค. 56
16-27 Dec. 13
อากาศ / ฤดูหนาว/วันปีใหม่
Fresh Air / Cool Season/New Year
อากาศ / Air
9 – 10 2-10 ม.ค. 57
2-10 Jan. 14
วันเด็ก / วันครู
Children’s day /Teacher’s day
บุคคลต่างๆ ในชุมชน / People in community
ของเล่น / Toys
11 – 12 13-24 ม.ค. 57
13-24 Jan. 14
การติดต่อสื่อสาร / Communications โทรศัพท์ / Telephone
13 – 14 27 ม.ค.-7 ก.พ. 57
27 Jan.-7 Feb 14
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม /Environment conservation
หนูน้อยสมองไว / Creative Kids
สอบฟัง,พูด,อ่าน,เขียน / Test listen, speak, read, write
สิ่งแวดล้อม / Enviromental
การทำของเล่น / Making : toys
สอบฟัง,พูด,อ่าน,เขียน / Test listen, speak, read, write
15 – 16 10-21 ก.พ. 57
10-21 Feb. 14
ทบทวน / Review
17 24-28 ก.พ. 57
24-28 Feb. 14
สอบปลายปี / Final Examination

Cooking Term 2/2013

1.วันพุธที่ 13 พ.ย. 56 / 13 Nov 13 —->(ของหวาน / Desserts)
2.วันพฤหัสบดีที่ 19 ธ.ค. 56 / 19 Dec 13 —-> (อาหารคาว / Snack)
3.วันพุธที่ 15 ม.ค. 57 / 15 Jan 14 —-> (เครื่องดื่ม / Soft drink)

 

ติดต่อเรา

โทร: 0 2428 4574
แฟกซ์: 0 2427 1979
อีเมล์: sombunwit@hotmail.com

จันทร์ – ศุกร์ : 07.30 – 17.30 น.
เสาร์ : 08.30 – 15.00 น.
วันหยุด : เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
เวลาเรียน : 08.30 – 14.30 น.

หมายเหตุ    สามารถเยี่ยมชมโรงเรียน ตั้งแต่วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 09.00-11.00 น.
—-
โรงเรียนสมบุญวิทย์
571 ถ.พระราม2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

A04

 CONTACT FORM