DSC03897

แผนกอนุบาล

การเปิดปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562


การเปิดปิดภาคเรียน  1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 เทอม

  • ภาคเรียนที่ 1 : เปิดวันที่ 14 พ.ค.– ก.ย.62
  • ภาคเรียนที่ 2: เปิดวันที่   4 พ.ย. 62 – ก.พ. 63
  • ภาคฤดูร้อน: เริ่มเรียนวันที่  7  มี.ค.– 26 เม.ย. 62  (7 – 15 มี.ค. 62 เลิกเรียน 12:00 น.)

หมายเหตุ:
เด็ก  K.1 ต้องเรียนเตรียมความพร้อม ภาคฤดูร้อน  ลงทะเบียนเรียนวันที่ 1 – 2 ก.พ. 62
- หยุดเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่ วันที่ 25 ธ.ค. 62 – วันที่ 4 ม.ค. 63

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร


  • สำเนาสูติบัตร
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • รูปถ่ายนักเรียน  1  นิ้ว  3   ใบ
  • รูปถ่ายผู้ปกครองที่จะมารับนักเรียน  1  นิ้ว  2  ใบ
  • แผนที่บ้าน

ติดต่อเรา

โทร: 0 2428 4574
แฟกซ์: 0 2427 1979
อีเมล์: sombunwit@hotmail.com

จันทร์ – ศุกร์ : 07.30 – 17.30 น.
เสาร์ : 08.30 – 15.00 น.
วันหยุด : เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
เวลาเรียน : 08.30 – 14.30 น.

หมายเหตุ    สามารถเยี่ยมชมโรงเรียน ตั้งแต่วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 09.00-11.00 น.
—-
โรงเรียนสมบุญวิทย์
571 ถ.พระราม2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

A04

 CONTACT FORM