DSC07322-1

เตรียมอนุบาล

การเปิดปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562


1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ควอเตอร์ ( 1 ควอเตอร์ = 3 เดือน หรือ 11 สัปดาห์, ทุก 3 เดือนจะหยุด 1 สัปดาห์)

ปีการศึกษา 2562

  • ควอเตอร์ที่1     เปิดวันที่ 4 มีนาคม 2562  – 21 มิถุนายน 2562
  • ควอเตอร์ที่2     เปิดวันที่ 24 มิถุนายน 2562 – 6 กันยายน 2562
  • ควอเตอร์ที่3     เปิดวันที่ 16 กันยายน 2562 – 29 พฤศจิกายน 2562
  • ควอเตอร์ที่4     เปิดวันที่ 2 ธันวาคม 2562 – 21 กุมภาพันธ์ 2563

หมายเหตุ:
โรงเรียนเริ่มเวลา 08.30 น. เลิกเรียน 14.30 น.
นักเรียนใหม่ สัปดาห์แรกมารับไม่เกิน 11.30 น. 

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร


  • สำเนาสูติบัตร
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • รูปถ่ายนักเรียน  1  นิ้ว  4   ใบ
  • รูปถ่ายผู้ปกครองที่จะมารับนักเรียน  1  นิ้ว  2  ใบ
  • แผนที่บ้าน

ติดต่อเรา

โทร: 0 2428 4574
แฟกซ์: 0 2427 1979
อีเมล์: sombunwit@hotmail.com

จันทร์ – ศุกร์ : 07.30 – 17.30 น.
เสาร์ : 08.30 – 15.00 น.
วันหยุด : เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
เวลาเรียน : 08.30 – 14.30 น.

หมายเหตุ    สามารถเยี่ยมชมโรงเรียน ตั้งแต่วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 09.00-11.00 น.
—-
โรงเรียนสมบุญวิทย์
571 ถ.พระราม2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

A04

 CONTACT FORM