การเรียนการสอน

Overview :


หลักสูตรของทางโรงเรียน คือ English Program เสริมภาษาจีน

แนวการสอน/วิชา รายละเอียด
ระบบ Home Room Teacher (ครูประจำชั้น) ดูแลโดยทีมงานครูไทย&ครูต่างชาติ ทำให้เด็กเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ จากชีวิตประจำวัน ไม่ใช่แค่เรียนภาษาอังกฤษ ในวิชาเท่านั้น
ภาษาอังกฤษ (English Subjects) 35% เรียนกับครูต่างชาติ ได้แก่ Phonics, English, Science, Math, Life-Experience เป็นต้น
Co-Teaching 16% ครูไทย+ครูต่างชาติ ร่วมกันสอน ได้แก่ Cooking/Gardening, Montessoir, Arts, Project Apporoch เป็นต้น
ภาษาไทย (Thai subjects) 38% เรียนกับครูไทย
ภาษาจีน (Mandain) 11% เสริมภาษาจีนกลาง ได้แก่ ร้องเพลง คำทักทาย คำศัพท์

pragh021

Montessori Applied และ บูรณาการ :


เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นการเรียนรู้ที่มาจากชีวิตประจำวัน
เพื่อให้เกิดสติปัญญา สู่การคิดและวางแผน แก้ปัญหาด้วยตนเอง
ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอน โดยเน้นพัฒนาการของเด็กทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ :
ร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา และได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็น 3 กลุ่มด้วยกัน คือ :

  • กลุ่มประสบการณ์ชีวิต จุดมุ่งหมายของกิจกรรมกลุ่มนี้คือ การพัฒนาความเป็นตัวของตัวเอง สมาธิ การประสานสัมพันธ์ และระเบียบวินัยในตัวเด็กเอง
  • กลุ่มประสาทสัมผัสจุดมุ่งหมายของกิจกรรมกลุ่มนี้คือ เพื่อฝึกประสาทสัมผัสของเด็ก ให้จิตมุ่งไปที่คุณสมบัติของวัสดุที่ปรากฏ ให้เห็นเด่นชัด
    การฝึกให้รู้จักสังเกตรายละเอียดของสิ่งต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญมากในการอ่าน
  • กลุ่มวิชาการ คือกลุ่มกิจกรรมที่จัดวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการเขียน การอ่าน และคณิตศาสตร์

เรียนอะไรบ้าง :


jigsaw

ปรัชญา และหลักของการเรียนการสอนแบบ Montessori :


  • เด็กจะต้องได้รับการยอมรับนับถือในสภาพที่แตกต่างไปจากผู้ใหญ่
  • เด็กมีจิตใจที่ซึมซับได้ เปรียบจิตของเด็กเหมือนฟองน้ำ ซึ่งจะซึมซับเอาสิ่งต่างๆเข้าไปในจิตของตัวเองได้
  • ช่วงเวลาหลักของชีวิต คือช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับการเรียนรู้ในระยะแรก เป็นช่วงของการพัฒนาสติปัญญา
  • การเตรียมสิ่งแวดล้อม เด็กจะเรียนรู้ได้ดีที่สุด ในสิ่งแวดล้อมที่มีการจัดเตรียมเอาไว้อย่างมีจุดมุ่งหมาย
  • การศึกษาด้วยตนเอง เด็กสามารถเรียนรู้ได้ตัวตนเอง จากการที่ได้มีอิสระท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่จัดเตรียมเอาไว้อย่างสมบูรณ์

เรียนแล้วได้อะไร :


triangle

ติดต่อเรา

โทร: 0 2428 4574
แฟกซ์: 0 2427 1979
อีเมล์: sombunwit@hotmail.com

จันทร์ – ศุกร์ : 07.30 – 17.30 น.
เสาร์ : 08.30 – 15.00 น.
วันหยุด : เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
เวลาเรียน : 08.30 – 14.30 น.

หมายเหตุ    สามารถเยี่ยมชมโรงเรียน ตั้งแต่วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 09.00-11.00 น.
—-
โรงเรียนสมบุญวิทย์
571 ถ.พระราม2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

A04

 CONTACT FORM