06

FAQS

สภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนเป็นอย่างไร?

เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก แต่บรรยากาศอบอุ่น สบายๆ เหมือนบ้านหลังที่สองของเด็กๆร่มรื่นด้วยธรรมชาติ มีทั้งไม้ดอก และไม้ประดับ มีสนามหญ้าให้เด็กๆได้วิ่งเล่น มีบ่อทราย บ่อน้ำ สระว่ายน้ำเพราะเราเชื่อว่าเด็กๆควรมีพัฒนาการควบคู่ไปกับธรรมชาติ มีโอกาสได้ถูกแสงแดด และเล่นดิน น้ำ ทราย บ้าง

ทำไมต้อง 3 ภาษา?เรียนหนักไปไหม ? หรือ จบแล้วอ่านออกเขียนได้ไหม ?

เด็กเล็กๆ มีความสามารถในการเรียนรู้ภาษาตามธรรมชาติ โดยไม่ต้องอาศัยการเรียนรู้อย่างจงใจ เด็กสามารถเรียนรู้ที่จะพูดภาษาที่ 2 และ ภาษาที่ 3 ได้โดยง่าย ซึ่งต่างจากการเรียนรู้ของวัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่เรียนภาษาตามหลักสูตร โดยเน้นไวยากรณ์เป็นหลัก ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงว่าเด็กๆจะเครียดนะคะ

ที่โรงเรียนสมบุญวิทย์ บุตร – หลานของท่านจะได้เรียน 3 ภาษา คือ ภาษาไทยอังกฤษและเสริมด้วยภาษาจีน Mandarin โดยเด็กๆจะได้เรียนรู้ 4 ทักษะพื้นฐานตามธรรมชาติที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย โดยเริ่มจากทักษะการฟัง การพูด ก่อน ตามด้วยทักษะการอ่าน และการเขียนตามลำดับ ผ่านกิจกรรมบูรณาการทางการศึกษาต่างๆ

หลักสูตรโรงเรียนสมบุญวิทย์เป็นแนวกึ่งบูรณาการ กึ่งวิชาการ ทางโรงเรียนเน้นให้เด็กเรียนรู้ตามช่วงวัยและวุฒิภาวะที่เหมาะสมอย่างมีความสุข ขณะเดียวกันทางโรงเรียนมั่นใจว่าเมื่อจบหลักสูตรอนุบาล 3เด็กๆสามารถไปต่อโรงเรียนแนวไหนก็ได้ โดยยึดตัวเด็กเป็นสำคัญ ซึ่งจะมีการพูดคุยกันเป็นรายครอบครัวอีกครั้ง เมื่อเด็กขึ้นชั้นอนุบาล 2 เทอม 2 ค่ะ

หลักสูตรในช่วงอนุบาล 1 จะเน้นเรื่องการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมมอนเตสซอรี่ เช่น กิจกรรมฝึกประสาทสัมผัสทั้ง 5 การฝึกให้เด็กช่วยเหลือตนเอง ซึ่งเป็นทักษะที่ใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้จะเน้นทักษะการฟัง การพูด การนับเลขเบื้องต้นในทุกภาษา ผ่านกิจกรรมบูรณาการต่างๆ พอขึ้นชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 เด็กๆจะเริ่มฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การผสมคำ การสะกดคำ และการคำนวณอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเมื่อจบอนุบาล 3 เด็กๆจะสามารถอ่านออกเขียนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างแน่นอน สามารถคำนวณเลข บวก ลบ ทดยืมได้ 3 หลัก และมีความพร้อมที่จะไปศึกษาต่อในช่วงชั้นประถมศึกษาที่ไหนก็ได้ต่อไป

สำหรับภาษาจีน ทางโรงเรียนสอนสไตล์ปักกิ่ง อนุบาล 1 และ 2 เด็กๆจะเรียนรู้คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน ร้องเพลงจีน พูดทักทาย และบทสนทนาในเบื้องต้นได้ พอขึ้นอนุบาล 3 เด็กๆจะเรียน Pinyin และหลักการเขียนภาษาจีนที่ถูกต้อง เด็กสามารถเขียนคำศัพท์เป็นคำๆที่เรียนได้ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานการเรียนภาษาจีนต่อไป

หลักสูตร English Program ของโรงเรียนแตกต่างอย่างไร?

1. หลักสูตร English Program ของโรงเรียนสมบุญวิทย์ ถ้าคำนวณจากตารางสอนจะเป็นดังนี้:

pragh021

กิจกรรมการเรียนการสอน รายละเอียด
ภาษาอังกฤษ (English Subjects) วิชาที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ ได้แก่ Phonics Fun English Mini Scientist Number Life-Experience และ English by songs
Co-Teaching วิชาที่ ครูไทย+ครูต่างชาติร่วมกันสอน ได้แก่ Cooking/Gardening, Montessori, Project Approach, Music & Story Telling, Outdoor Activities
ภาษาไทย (Thai) วิชาที่เรียนกับครูไทย ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ประสบการณ์ชีวิต ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
ภาษาจีน (Mandarin) เสริมภาษาจีนกลางแนวใหม่ สัปดาห์ละ 3 คาบ โดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมบูรณาการ เช่นเกม การ ร้องเพลง คำทักทาย คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน
กิจกรรมเสริมอื่นๆ ว่ายน้ำ พลศึกษา ศิลปะ ขี่จักรยาน ดนตรีและกิจกรรมเคลื่อนไหว

2. ระบบ Homeroom Teacher ทำให้เด็กๆได้ภาษาอังกฤษมากกว่า 50%

ระบบนี้ ออกแบบให้ครูประจำชั้นเป็นครูต่างชาติเพิ่มอีก 1 คน เพื่อดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดดังนั้น เด็กๆที่นี่จึงมีความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษได้ดี เนื่องจากสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากชีวิตประจำวันอีกด้วย เพราะ ครูต่างชาติจะอยู่ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆในเกือบทุกกิจกรรมอาทิเช่น ทานข้าว เล่นหรือแม้แต่กิจกรรมส่งเสริม 3 ภาษาในแต่ละวัน เป็นต้น

สัดส่วนครูต่อนักเรียนเป็นกี่คน?

สัดส่วนครูต่อนักเรียน ได้แบ่งไว้ดังนี้

ระดับชั้น (Level) อายุ (Age) อัตราส่วนการดูแล
(ครู : เด็ก)
(Teacher : Kids)
เด็กเล็ก (Toddler) 1 ปี 6 เดือน – 2 ปี 1 : 4
เตรียมอนุบาล (Preschooler) 2 ปี 1 เดือน ขึ้นไป 1 : 6
อนุบาล 1(Kindergarten 1) 3 ปี ขึ้นไป (นับถึง พ.ค.) 1 : 10
อนุบาล 2(Kindergarten 2) 4ปี ขึ้นไป (นับถึง พ.ค.) 1 : 10
อนุบาล3(Kindergarten 3) 5ปี ขึ้นไป (นับถึง พ.ค.) 1 : 10

ประเมินผลอย่างไร?

เด็กๆจะได้รายงานประเมินผล 3 แบบ ยกเว้นระดับเตรียมอนุบาลจะได้รับรายงาน 2 แบบแรก

 1. ทางโรงเรียนมีการประเมินผลเด็กเป็นรายบุคคล โดยมีการจัดทำ Portfolio หรือแฟ้มผลงานของเด็กแต่ละคนเพื่อให้เห็นถึงจุดเด่น และจุดที่ควรเสริมของเด็กในแต่ละเทอม
 2. แบบรายงานพฤติกรรมและพัฒนาการ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา พร้อมทั้งการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
 3. แนวหลักการประเมินผลแบบ Montessori ซึ่งเป็นการประเมินผลการเรียนรู้ทุกครั้งที่ทำกิจกรรม

sample-1sample-2

เรียนจบแล้วไปต่อที่ไหนกัน?

เมื่อเรียนจบอนุบาล 3 เด็กๆ สามารถไปเรียนต่อประถมศึกษาที่ไหนก็ได้ เช่น โรงเรียนแนวการสอนสามัญทั่วไป แนว English Program แนวโรงเรียนทางเลือกหรือโรงเรียนนานาชาติ

 • อัสสัมชัญคอนแวนต์
 • อัสสัมชัญพระราม 2
 • อัสสัมชัญบางรัก
 • กรุงเทพคริสเตียน
 • เซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 • เซนต์ดอมินิก
 • เซนต์คาร์เบรียล
 • ซางตาครูซคอนแวนต์
 • มาแตร์เดอี
 • พระหฤทัยคอนแวนต์
 • วัฒนาวิทยาลัย
 • ราชินี
 • สาธิตบ้านสมเด็จ
 • สาธิตสวนสุนันทา
 • ดรุณสิกขาลัย
 • สาธิตจุฬาฯ
 • สาธิตม.ศ.ว.ประสานมิตร

Why Sombunwit ?

 • เด็กๆมีความสุข อยากมาโรงเรียนทุกวัน เพราะเหมือนบ้านหลังที่สอง
 • เด็กๆกล้าแสดงออก มีความมั่นใจ
 • อัตราส่วนครูต่อนักเรียนน้อย ดูแลได้ทั่วถึง
 • I.Q.+C.Q.+M.Q.+E.Q. = บูรณาการ
 • เด็กๆมีความได้เปรียบทางด้านภาษา มีพื้นฐานดี ไปต่อที่ไหนก็ได้

ติดต่อเรา

โทร: 0 2428 4574
แฟกซ์: 0 2427 1979
อีเมล์: sombunwit@hotmail.com

จันทร์ – ศุกร์ : 07.30 – 17.30 น.
เสาร์ : 08.30 – 15.00 น.
วันหยุด : เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
เวลาเรียน : 08.30 – 14.30 น.

หมายเหตุ    สามารถเยี่ยมชมโรงเรียน ตั้งแต่วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 09.00-11.00 น.
—-
โรงเรียนสมบุญวิทย์
571 ถ.พระราม2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

A04

 CONTACT FORM