DSC07322-1

เตรียมอนุบาล

การเปิดปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563


1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ควอเตอร์ ( 1 ควอเตอร์ = 3 เดือน หรือ 11 สัปดาห์, ทุก 3 เดือนจะหยุด 1 สัปดาห์)

ปีการศึกษา 2563

  • ควอเตอร์ที่1     เปิดวันที่ 2 มีนาคม 2563  – 19 มิถุนายน 2563
  • ควอเตอร์ที่2     เปิดวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 4 กันยายน 2563
  • ควอเตอร์ที่3     เปิดวันที่ 14 กันยายน 2563 – 27 พฤศจิกายน 2563
  • ควอเตอร์ที่4     เปิดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 – 19 กุมภาพันธ์ 2564

หมายเหตุ:
โรงเรียนเริ่มเวลา 08.30 น. เลิกเรียน 14.30 น.
นักเรียนใหม่ สัปดาห์แรกมารับไม่เกิน 11.30 น. 

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร


  • สำเนาสูติบัตร
  • สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน, บิดา, มารดา
  • สำเนาบัตรประชาชนบิดา, มารดา
  • รูปถ่ายนักเรียน  1  นิ้ว  4   ใบ
  • รูปถ่ายผู้ปกครองที่จะมารับนักเรียน  1  นิ้ว  2  ใบ
  • แผนที่บ้าน

ติดต่อเรา

โทร: 0 2428 4574
แฟกซ์: 0 2427 1979
อีเมล์: sombunwit@hotmail.com

จันทร์ – ศุกร์ : 07.30 – 17.30 น.
เสาร์ : 08.30 – 15.00 น.
วันหยุด : เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
เวลาเรียน : 08.30 – 14.30 น.

หมายเหตุ    สามารถเยี่ยมชมโรงเรียน ตั้งแต่วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 09.00-11.00 น.
—-
โรงเรียนสมบุญวิทย์
571 ถ.พระราม2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

A04

 CONTACT FORM